Zlewnia Parsęty

Projekt: Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty

Cel Projektu

Parsęta to jedna z nielicznych polskich rzek, w której rozmnaża się łosoś atlantycki. Spotkamy w niej też inne gatunki wędrowne: minoga rzecznego i strumieniowego oraz głowacza białopłetwego. Celem projektu jest przywrócenie ciągłości biologicznej na trzech dopływach rzeki Parsęty: Raduszy, Gęsiej i Perznicy poprzez udrożnienie wodnych korytarzy ekologicznych. Obiekty hydrotechniczne piętrzące wodę w rzekach powodują ich sztuczny podział na samodzielnie funkcjonujące odcinki. Tym samym, ograniczona a niekiedy całkowicie wykluczona, jest możliwość przemieszczania się różnych organizmów wodnych, zwłaszcza ryb wędrownych, które płyną w górę rzeki, aby odbyć tarło. Prowadzi to nieuchronnie do zmniejszania się ich populacji i utraty naturalnego charakteru przez rzekę.

Mapa zlewni z zaznaczonymi inwestycja przewidzianymi w projekcie

Na dopływach Parsęty zostaną przebudowane urządzenia hydrotechniczne (47 obiektów), które uniemożliwiają swobodne wędrówki ryb dwuśrodowiskowych. Ponadto, zlikwidowanych zostanie 21 barier architektonicznych takich, jak: jazy, stopnie wodne i zastawki. W efekcie udrożnieniu ulegnie 208 km rzecznych korytarzy ekologicznych. Umożliwi to rybom i minogom dotarcie na tarliska, a także do trudniej dostępnych siedlisk znajdujących się w górnych partiach dopływów Parsęty, co zwiększy ich różnorodność biologiczną. Dotyczy to następujących gatunków: łosoś atlantycki, minóg rzeczny, minóg strumieniowy, głowacz białopłetwy, koza, troć wędrowna, lipień, pstrąg potokowy.

Jeden ze stopni, który zostanie przebudowany w ramach projektu.

Główne działania

  1. Przygotowanie dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy infrastruktury hydrotechnicznej (rozbiórka istniejących progów wodnych i wykonanie w ich miejsce kaskady bystrzy kamiennych w sekwencji bystrze-ploso).
  2. Przebudowa urządzeń infrastruktury hydrotechnicznej zapewniającej swobodną migrację ryb łososiowatych (przywrócenie ciągłości cieków wodnych na rzekach Perznica, Radusza i Gęsia) – zlikwidowanych zostanie 14 stopni wodnych, 5 zastawek i 1 jaz wodny, wybudowanych zostanie 47 bystrzy.
  3. Aktywna ochrona siedlisk (walka z kłusownictwem, przeciwdziałanie zagrożeniom, ograniczenie presji wędkarskiej).
  4. Inwentaryzacja tarlisk.

Beneficjent: Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
Koszt Projektu: 5 947 490 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Spójności, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (5 055 366 zł) i Fundacji BSC (410 281 zł).
Czas realizacji: styczeń 2018 – grudzień 2018.

W opisie projektu wykorzystano materiały graficzne ze strony parseta.pl