Zlewnia Drawy

Projekt: Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce

Geneza Projektu

Drawa i Korytnica, Grabowa oraz Radew są najważniejszymi na Pomorzu Zachodnim nizinnymi, przymorskimi rzekami, gdzie występują siedliska włosieniczników rzecznych, zwanych również jaskrem rzecznym. Ponieważ jest to granica ich występowania (wschodnia), są bardzo wrażliwe na zmiany zachodzące w obrębie swych siedlisk.

Włosienicznik rzeczny

Zasadniczym problemem środowiskowym, który wpływa na stanowiska tych roślin jest zanikanie migracji ryb i minogów wzdłuż korytarza ekologicznego, jakim jest cała zlewnia. W konsekwencji, jednym z ważnych działań w projekcie jest poprawa drożności cieków zlewni Drawy. Występujące na tym terenie budowle hydrotechniczne są dostosowywane do potrzeb migrujących organizmów takich, jak: minóg rzeczny, łosoś atlantycki, koza czy głowacz białopłetwy.

Przepławka na Korytnicy
Zrealizowana w projekcie przepławka na Korytnicy

Realizowany program obejmuje wszystkie aspekty aktywnej ochrony. Zadanie rozpoczyna się od fazy przygotowawczej, w której wypracowane zostaną najlepsze metody i sposoby działania poprzez realizację konkretnych zadań ochronnych z możliwością zastosowana innowacyjnych sposobów ochrony. Połączone to jest z kampanią informacyjną w łączności z innymi prowadzonymi projektami o podobnym charakterze.

Cele projektu

  • zachowanie i poprawa stanu ochrony zbiorowisk włosieniczników w 5-ciu siedliskowych obszarach Natura 2000;
  • reintrodukcja rdestniczki gęstej w rzekach Radew, Grabowa i Korytnica;
  • zwiększenie sukcesu naturalnego rozrodu gatunków: minoga rzecznego, głowacza białopłetwego, kozy oraz łososia atlantyckiego;
  • zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie zagadnień usług ekosystemowych i zrównoważonego rozwoju gospodarczego w rejonie rzek włosienicznikowych.
Przepławka w Głęboczku na Drawie

Beneficjent: Projekt realizowany jest przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Szczecinie.

Koszt projektu: 6 730 292 EUR (50% Komisja Europejska, 50% Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

Termin realizacji: 01.09.2018 – 31.12.2019 r.