Projekt Wisłoka bez Barier

Celem projektu (pełna nazwa – „Likwidacja barier migracyjnych dla organizmów wodnych na rzece Wisłoce i jej dopływach – Ropie oraz Jasiołce”) jest przywrócenie możliwości swobodnej wędrówki rybom i innym organizmom wodnym w dół i w górę rzeki Wisłoki i jej dopływów, przy jednoczesnym utrzymaniu stabilności ujęć wody i innych elementów infrastruktury. Osiągnięta zostanie w ten sposób poprawa stanu ekologicznego wód Wisłoki, ważnego korytarza migracyjnego w tej części Europy.

Projekt obejmuje budowę nowych lub modernizację istniejących przepławek w miejscowościach: Dębica i Mokrzec na Wisłoce, Gorlice (dwie przepławki) i Ropica Polska na Ropie oraz Jedlicze i Szczepańcowa na Jasiołce. Zastosowane rozwiązania są z zakresu tzw. „bliskich naturze” naśladujących warunki, jakie panują w naturalnej rzece. Zapewniają one pełną ekologiczną ciągłość rzeki tj. nieprzerwany przepływ wody, stałą możliwość transportu osadów dennych oraz gwarantują dwukierunkową, w górę i w dół rzeki, wędrówkę organizmów wodnych.

Fot. ZBE. Przepławka w Szczepańcowej w trakcie budowy (rzeka Jasiołka, dopływ Wisloki)

W trakcie trwania projektu prowadzony jest monitoring działania przepławek. Polega on na kontrolnych odłowach ryb powyżej i poniżej barier migracyjnych przed ich modernizacją oraz odłowach i znakowaniu ryb po zakończeniu budowy. Ryby wyposażone są w specjalne „znaczki” lub nawet w nadajniki, które pozwalają śledzić ich wędrówki.

Całkowity koszt projektu: 28,7 mln zł, w tym dofinansowanie UE z Funduszu Spójności 24,4 mln zł (85%).

Beneficjent: PGW Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Czas trwania projektu: 2018 – 2021 r.

Więcej o projekcie znajdziesz tutaj.